Otevřený kongres

   České geologické společnosti
a Slovenskej geologickej spoločnosti
logo-CGS.gif, 6,6kB logo-SGS.gif, 3,8kB

Abstrakty prací prezentovaných na kongresu 2011

Antalík M., Káčer Š. : Sprístupnenie a publikovanie geoinformácií

Aubrechtová M. : Taxonomické zařazení rodu Eobactrites (Cephalopoda) z českého ordoviku

Awdankiewicz M. : Permo-Carboniferous volcanism in Central Europe: an overview of volcanological and petrological aspects

Bačík P., Uher P., Ozdín D. et al. : Kryštalochémia minerálov turmalínovej skupiny v alterovaných neogénnych andezitoch v Západných Karpatoch

Bačo P., Abraham M., Repčiak M. et al. : Distribúcia Cd, Hg, As, Pb, Zn, Cr, La a Ce v riečnych sedimentoch a pôdach v oblasti Kysuckých Beskýd a Jablunkovskej brázdy

Baráth I., Nagy A., Kronome B. et al. : 3D geological modeling towards proper geothermal resources management (Danube and Vienna basins, Slovakia)

Bezák V. : Geologicko-náučná mapa Tatier

Bokr P., Skarková H., Sedláček J. et al. : Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby

Broska I., Majka J., Petrík I. et al. : Devonian/Missisipian I-type granite magmatism in the Western Carpathian

Česká stratigrafická komise (sestavil M. Bubík): Nová česká chronostratigrafická tabulka

Buriánek D., Gilíková H. : Vulkanity v metadioritové zóně brněnského masivu

Cajz V., Schnabl P., Radoň M. : Radiometric age of Cenozoic volcanism and paleomagnetic research

Černý J., Melichar R. : Tektonický styl barrandienu

Čík Š., Petrík I. : P-T podmienky granodioritu s granátom z oblasti Železnej studničky, Malé Karpaty (Bratislava)

David M. : Analýza fosilních asociací pomocí databáze

Demko R., Šesták P. : Priestorové rozmiestnenie petrogenetických skupín ryolitov Jastrabskej formácie stredoslovenských neovulkanitov, rekonštrukcia na základe kombinovaného geochemického, petrologického a GIS štúdia

Dolejš D. : Geochemical cycle of volatiles during plate convergence: Experimental constraints and thermodynamic models

Dobeš P. : Hydrotermální uranové mineralizace Českého masívu: charakteristika fluidních inkluzí

Doucek J., Smutek D. : Naučné a popularizační aktivity společnosti Vodní zdroje Chrudim, spol. s.r.o.

Ettler V., Mihaljevič M., Johan Z. et al. : Contaminated geoenvironments: examples from mining and smelting sites

Ferenc Š., Uher P., Spišiak J. : Mineralógia listvenitu z Muránskej Zdychavy pri Revúcej (Slovenské rudohorie, veporikum)

Fordinál K., Baráth I., Zlinská A. et al. : Vývoj paleoprostredia v strednom miocéne na východnom okraji slovenskej časti Viedenskej panvy

Franěk J., Schulmann K., Lexa O. et al. : Model syn-konvergentní extruze orogenní spodní kůry v jádru variského orogénu

Haloda J. : Modelování frakční krystalizace lunárního bazaltu z meteoritu Northeast Africa 003-B a jeho geneze

Hanžl P., Melichar R., Buriánek D. et al. : Geologická stavba Žďárských vrchů

Hanžl P., Rukavičková L. : Bahenní sopky

Holub F. V. : Žilné lamproity a jim blízké subaluminické až peralkalické intruzivní horniny variského stáří v Českém masivu

Holub F. V. : Lamprofyrické intruze jako zdroj informací o heterogenitě variského litosférického pláště v Českém masivu

Ivanov M. : Vývoj společenstev hadů (Squamata; Serpentes) střední Evropy na počátku miocenního klimatického optima

Jedlička R., Faryad S. W., Klápová H. : Mineral inclusions in garnets from granulites, eclogites and peridotites in the Kutná Hora Complex (Moldanubian zone, the Bohemian Massif)

Káčer Š. : Súčasný stav a perspektívy GeoISu

Kadlec J., Bella P., Granger D. E. et al. : Valley incision in the Nízke Tatry Mts. estimated based on cave sediment age

Knížek F., Knížek M., Krška J. et al. : Unikátní vltavíny – vltavínové hrance

Knížek M., Kocourek R., Straka E. et al. : Geologické poměry nově budovaných železničních tunelů na modernizované trati Benešov – Votice

Knížek M., Melichar R. : Metodika tvorby diagramů zlomového odříznutí a diagramů stratigrafické separace

Kohút M. : Hf isotopic evidence for recycling of crustal sources in the Western Carpathians Variscan granitic rocks

Kondrová L. : Význam evropské směrnice INSPIRE pro geologickou veřejnost

Konečný V., Konečný P., Pécskay Z. : The Vepor stratovolcano: a new paleovolcanological reconstruction (Central Slovakia)

Kováčik M. : O vrchných jednotkách predgranitového kryštalinika centrálnych Západných Karpát

Kováčik M., Bóna J., Gazdačko Ľ. et al. : Geologická mapa Nízkych Beskýd – západná časť v mierke 1 : 50 000

Krejčí Z., Ambrozek V., Kycl P. et al. : Registr svahových nestabilit - sesuvy, skalní řícení, eroze aj. v informačním systému ČGS

Kryl J., Verner K. : Deformační struktury vybraných typů ortorul Moldanubika (Český masiv)

Kurdíková L., Gregerová M. : Degradace stavebních materiálů Minoritského kláštera ve Znojmě

Kúšik D., Mižák J., Gargulák M. : Geofond - informačný zdroj slovenskej geológie

Laibl L. : Segmentace v průběhu ontogeneze trilobita Sao hirsuta Barrande, 1846

Ledvák P. : Echinoid spines from the Triassic reef complex near Liptovská Osada (Western Carpathians)

Lexa J., Konečný V. : Volcanic forms of Neogene to Quaternary volcanism in Western Carpathians

Madarás J., Marko F., Vojtko R. et al. : Zmena rozvodia Popradu a Hornádu v kvartéri: príklad neotektonických pohybov na vikartovskom zlome v pohorí Kozie chrbty (Západné Karpaty)

Maglay J., Moravcová M., Vlačiky M. et al. : Nová Geologická mapa kvartéru Slovenska 1 : 500 000 a prvá Prehľadná geologická mapa kvartéru Slovenskej republiky v mierke 1 : 200 000

Mižák J., Kúšik D., Gargulák M. : Geofond ako súčasť eGovernmentu

Moravcová M., Maglay J., Nagy A. : CENTRAL EUROPE Project Transenergy Transboundary Geothermal Energy Resources of Slovenia, Austria, Hungary and Slovakia

Mrázová Š., Skácelová D. : Geotrasa sudetská, geologicko-turistický průvodce

Németh Z., Grecula P., Gazdačko Ľ. et al. : Gemericum (Inner W. Carpathians): Variscan and Alpine tectonic overprint expressed in a new geological map of the Spiš-Gemer Ore Mts. at a scale 1 : 50 000

Ondrejka P. : Analýza režimových pozorovaní so zameraním na predikciu svahového pohybu

Ondrejka M., Uher P., Putiš M. et al. : Sekundárne minerály REE – produkty rozpadu monazitu z ortoruly Veľkého Zeleného Potoka (severné veporikum, Slovensko) vplyvom metamorfno-hydrotermálnych fluid bohatých na CO2 a F

Otava J., Gilíková H. : PODOLSKÉ SOUVRSTVÍ – Raison d'être!

Paclíková J., Verner K., Dudíková Schulmannová B. : Stavby a vmístění Klenovského plutonu (západní části moldanubického batolitu)

Pásková M. : Geoparky – fascinace šifrou minulosti pro odkaz budoucnosti

Pašava J., Vymazalová A. : Czech IGCP National Committee: from history to presence

Pašava J., Vymazalová A. : Czech IGCP National Committee: Structure and Activities

Pertoldová P., Verner K., Vrána S. et al. : Litologický a tektonometamorfní vývoj jednotek při severním okraji moldanubika

Petro Ľ., Záhorová Ľ., Németh Z. : Recentné svahové deformácie v okolí Košíc

Pivko D. : Litavské a podobné neogénne vápence použité v stavbách Slovenska, Rakúska, Moravy a Maďarska

Polák M., Kohút M., Plašienka D. et al. : Nová edícia geologickej mapy Malých Karpát

Poul I. : Proč nejsou ve strukturách příkrovů Vnějších Západních Karpat na jižní Moravě pasti pro uhlovodíky?

Poul I., Krejčí O., Fürychová P. : Inženýrskogeologické poměry v Brněnské aglomeraci - negativní vliv svahových deformací na výstavbu

Pour O., Verner K.: Struktury, magnetické stavby a mechanismy vmístění Prášilského plutonu (Moldanubický plutonický komplex)

Pramuka S. : Špeciácia riečnych sedimentov spodnej časti toku Popradu a Dunajca, Slovensko

Racek M., Schulmann K., Štípská P. et al. : Metamorphic and structural record in mid-crustal channel flow, eastern margin of the Bohemian Massif

Rajlich P. : Makroskopické projevy ultrazvukového šoku v křemeni Českého kráteru

Rapprich V., Stárková M., Breitkreuz C. et al. : Spodnopermská mafická pyroklastika v podkrkonošské pánvi a v české části vnitrosudetské pánve

Sedlák J., Gnojek I., Zabadal S. et al. : Analýza geologické stavby v jihozápadní části moldanubika - integrace geofyzikálních a strukturních dat

Sedláková I. : Gravimetrické modelování brněnského masivu v oblasti kontaktu Českého masivu a Západních Karpat

Siman P., Putiš M. : The Veporic Orthogneisses - evidence of rejuvenization of a continental crust, the Central Western Carpathians

Skarková H., Krejčí Z. : Aplikace ČGS prakticky – jak získat užitečné informace z databází

Smrečková M. : Spodnokriedové spoločenstvá rádiolárií kysuckej sukcesie pieninského bradlového pásma Západných Karpát

Steinová M. : Mlži ze středního ordoviku (Darriwilian, šárecké souvrství) pražské pánve

Šešulka V., Knížek M., Melichar R. : Geofyzikální průzkum jílové rozsedliny u obce Pičín

Šimon L. : Vulkanické sukcesie sarmatsko-bádenskeho veku v oblasti východnej Poľany, stredné Slovensko

Štědrá V. : Popularizace věd o Zemi ze zkušenosti Mezinárodního roku planety Země

Štědrá V., Chlupáčová M., Hanák J. : Petrophysical properties of HP metabasites of the Kutná Hora Unit

Tomek F., Žák J. : The Late Devonian to early Carboniferous kinematic evolution of the Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary

Tuček Ľ., Radvanec M., Derco J. et al. : Reakcia priemyselných odpadov - popolčeka, trosky a eternitovej krytiny s CO2: Príspevok k riešeniu klimatických zmien a zneškodnenia odpadov

Turnovec I., Illášová L. : Fosilizace dřevní hmoty v podmínkách slovenského tercierního vulkanismu

Uher P., Broska I., Bačík P. et al. : Minerály vzácnych litofilných prvkov (REE, Nb-Ta, Be): indikátory magmatických a metamorfných procesov v Západných Karpatoch

Verner K., Žák J., Paclíková J. et al. : Tectonic settings and geochronology of Eisgarn granitoids (Moldanubian Plutonic Complex): implications for late-Variscan evolution of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif

Verner K., Vondrovic L. : Nový geologický park Univerzity Karlovy – Horniny a geologický vývoj Českého masivu

Vlačiky M., Sliva Ľ., Tóth Cs. et al. : The fossil mammal fauna and sedimentological data of the locality Nová Vieska (Villafranchian, Slovakia)

Vodička J. : Preliminary report on chitinozoans of the Kopanina Formation (Ludlow, Silurian, Prague Basin)

Vojtko P., Hein M., Broska I. et al. : Príklady distribúcie Fe-Ti oxidov a petrologické výstupy zo štúdia minerálov a hornín na počítačovom mikrotomografe

Žáček V., Skála R., Haloda J. : Barioferrite, BaFe3+12O19 – a new magnetoplumbite-group mineral from the Most Basin, Czech Republic

Žák J., Hajná J., Kachlík V. et al. : Tectonic history of the Teplá–Barrandian unit in a nutshell: from Cadomian accretion through Cambro–Ordovician extension to Variscan collisions, plutonism, and collapse

email: kongres(at)geologickaspolecnost.cz
Správce stránek V. Erban, webhosting poskytuje společnost Spider.